Onderwijs wetgeving

De Nederlandse wetgeving op het gebied van onderwijs

Index

|

Wet primair onderwijs

Uitgelicht artikel 8

Uitgangspunten en doelstelling onderwijs

  1. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

Link:

|

Wet voortgezet onderwijs

De Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) is een Nederlandse wet van 14 februari 1963 gericht op de regelgeving van het voortgezet onderwijs: het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en na het speciaal onderwijs. Het omvat niet het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Bron :

Link:

|

Leerplichtwet 1969

Leerplicht is de wettelijke verplichting kinderen onderwijs te laten volgen. Wanneer sprake is van de verplichting om dit aan een school te doen, wordt dit schoolplicht genoemd. Leerplicht en schoolplicht verschillen van land tot land, waarbij in sommige landen thuisonderwijs wel toegestaan is en in andere landen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden. In Nederland is het ook mogelijk om thuisonderwijs te geven mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden voor vrijstelling. ( zie onder andere artikel 5 onder a,b en c en artikel 8 ) En wet en regelgeving EVRM art. 6

Niet alleen ouders en kinderen moeten voldoen aan de leerplichtwet. Scholen zijn onder andere verplicht te voorzien in een ononderbroken ontwikkelingsvoortgang van het kind. (zie WPO Wet Primair Onderwijs)

Link:

Voor meer informatie over vrijstelling en het geven van thuisonderwijs bezoek de site van de NVvTO (Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs)

Link:

|

 

  • Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) (Amsterdam)
    “OCO staat voor Onderwijs Consumenten Organisatie. OCO is van start gegaan op 6 december 2006. OCO is voortgekomen uit de acties van Karina Schaapman. OCO is een stichting die subsidie ontvangt van de gemeente Amsterdam in het kader van het ouderbetrokkenheidsbeleid van de gemeente. Dankzij deze subsidie kunnen alle Amsterdamse ouders kosteloos gebruik maken van de informatie en diensten van OCO. OCO werkt samen met de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen waar het kan, en is kritisch waar het moet om de belangen van Amsterdamse ouders te bewaken.”

agsdix-null

Correspondentie adres:

Bureau beeldvisie Purmerend
Sandy van Eijsden
D.H. Camarastraat 166
1447 ZN Purmerend
tel : +31642928662

agsdix-null

Registraties:

  • AGB code: 41411587
  • SKJ nr : 140017915
  • KvK     : 37145602
agsdix-null
skjeugd.nl
LEREN LEREN Methode
Leren Leren Methode