Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Bureau Beeldvisie en cliënt, en tussen de door Bureau Beeldvisie ingeschakelde derde en cliënt, tenzij anders bepaald en met inachtneming van lid 2 van dit artikel.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Wanneer ouders gescheiden zijn en/of niet meer samenleven, is Bureau Beeldvisie wettelijk verplicht om toestemming van beide (gezaghebbende) ouders te hebben voordat de begeleiding kan starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming. De cliënt ontvangt van Bureau Beeldvisie een toestemmingsverklaring. Voordat een afspraak gemaakt kan worden, ontvangt Bureau Beeldvisie de toestemmingsverklaring ondertekend door beide ouders terug.
 4. Is de cliënt 12 jaar of ouder, dan is Bureau Beeldvisie geheimhouding verplicht aangaande hetgeen haar door cliënt wordt toevertrouwd. Alleen in kritieke situaties, ter beoordeling door Bureau Beeldvisie, mag hiervan worden afgeweken.
 5. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wordt de afspraak korter dan 24-uur van te voren afgezegd, dan is Bureau Beeldvisie genoodzaakt de kosten van de afspraak in rekening te brengen. Deze kosten zullen rechtstreeks aan client gefactureerd worden. Afzegging in het weekend dient te geschieden door naam, telefoonnummer en bericht in te spreken op de voicemail of door een e-mail te sturen naar info@bureaubeeldvisie.nl

|

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bureau Beeldvisie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bureau Beeldvisie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bureau Beeldvisie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bureau Beeldvisie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bureau Beeldvisie zijn verstrekt, heeft Bureau Beeldvisie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan cliënt in rekening te brengen.
 4. Bureau Beeldvisie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bureau Beeldvisie kenbaar behoorde te zijn.

|

Artikel 3 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bureau Beeldvisie aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van Bureau Beeldvisie op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 4. Bureau Beeldvisie heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bureau Beeldvisie kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Bureau Beeldvisie kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

|

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud aan cliënt verstrekte zaken

 1. Alle door Bureau Beeldvisie aan cliënt verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, speelgoed, boeken en overige zaken, blijven eigendom van Bureau Beeldvisie, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan cliënt.
 2. Indien Bureau Beeldvisie aan cliënt zaken ter beschikking heeft gesteld is cliënt gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van Bureau Beeldvisie hiertoe, of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 3. Indien cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Bureau Beeldvisie het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliënt te verhalen.

|

Artikel 5 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door cliënt, heeft Bureau Beeldvisie recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Bureau Beeldvisie zijn toe te rekenen. Voorts is cliënt dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan cliënt.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bureau Beeldvisie, zal deze in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan cliënt toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bureau Beeldvisie extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan cliënt in rekening gebracht.

|

Artikel 6 Opschorting en ontbinding

 1. Bureau Beeldvisie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  a) Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  b) Na het sluiten van de overeenkomst Bureau Beeldvisie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  c) Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Bureau Beeldvisie bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bureau Beeldvisie op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Bureau Beeldvisie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Bureau Beeldvisie behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

|

Artikel 7 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de pedagoog of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau Beeldvisie of cliënt niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Bureau Beeldvisie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bureau Beeldvisie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

|

Artikel 8 Incassokosten

 1. Is cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt.
 2. Indien Bureau Beeldvisie hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van cliënt.
 4. Cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

|

Artikel 9 Geschillen, toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen Bureau Beeldvisie en de cliënt als opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

agsdix-null

Correspondentie adres:

Bureau beeldvisie Purmerend
Sandy van Eijsden
D.H. Camarastraat 166
1447 ZN Purmerend
tel : +31642928662

agsdix-null

Registraties:

 • AGB code: 41411587
 • SKJ nr : 140017915
 • KvK     : 37145602
agsdix-null
skjeugd.nl
LEREN LEREN Methode
Leren Leren Methode