CITO-NIO- IEP voorbereiding

Cito begeleiding

De toets is in januari of februari. Het is geen intelligentietoets, maar bekijkt of je bepaalde les stof hebt begrepen. De onderdelen, die getoetst worden, zijn taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden. Sommige scholen toetsen ook wereldoriëntatie, maar dat is niet verplicht. Na ongeveer 1 maand krijg je de uitslag. De uitslag van de toets geeft aan naar welke middelbare school je kunt. Naast de toets is het gelukkig zo dat het advies van de basisschool heel belangrijk is. Meestal komt de Cito-uitslag overeen met het advies van de school.

Het schooladvies wordt bepaald door je score en hoeveel kans je hebt om te slagen bij die schoolkeuze. Je kunt van VMBO basisgerichte leerweg/leerwegondersteunend onderwijs tot en met VWO een schooladvies krijgen .

Moet je je voorbereiden op de CITO toets?

Het hoeft niet. Het is ook niet zo dat als je maar oefent met oude Cito’s of computerprogramma’s dat je dan een hogere score haalt. De toets laat zien wat je in de basisschool hebt geleerd. Dus vond je taal altijd al moeilijker, dan haal je dat niet zomaar in.

Wat zijn dan de voordelen van begeleiding?

 • Inzage in de opzet van de toets ( kennismaken )
 • Welke soort vragen worden er gesteld en hoe worden die vragen bedoeld
 • Aanpak van teksten worden besproken.
 • Kennis opfrissen
 • Re-teaching bij ontdekte hiaten tijdens de training
 • Specifieke Citowoorden bespreken.
 • Leren onder tijdsdruk opdrachten te maken
 • En wat vooral belangrijk voor jezelf is, is dat je weet wat je kunt verwachten op de toets. Je hoeft je dus niet heel erg zenuwachtig te maken.

NIO Begeleiding

De meeste basisschoolleerlingen doen in groep 8 de Cito Eindtoets Basisonderwijs, IEP of de NIO (Nederlandse Intelligentietoets voor Onderwijsniveau). Samen met het oordeel van de docenten vormt het resultaat van de test de basis voor het niveau advies voor de middelbare school. Beide testen omvatten een groot aantal opgaven die binnen een bepaald tijdsbestek gemaakt moeten worden, hoofdzakelijk op het gebied van rekenen en taal.

De NIO is een capaciteitentest die schriftelijk wordt afgenomen als objectief meetinstrument bij het bepalen van het niveau van vervolgonderwijs.

Doel
De NIO brengt de cognitieve capaciteiten van leerlingen in kaart. Daarbinnen wordt er onderscheid gemaakt tussen een symbolische score (rekenkundige- en visueel-ruimtelijke vaardigheden)  en een verbale score (talige vaardigheden).

Inhoud
De NIO bestaat uit 6 onderdelen waarvan drie een beroep doen op de kennis van taal (Synoniemen, Analogieën en Categorieën), twee op rekenen (Getallen en Rekenen) en één op ruimtelijk inzicht (Uitslagen).

Doelgroep
De NIO is een door de COTAN goedgekeurde capaciteitentest voor leerlingen uit groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs

Bureau Beeldvisie heeft als doel uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de Nio test en daarmee de kans te vergroten dat de hoogst haalbare score wordt behaald, passend bij zijn of haar niveau. De begeleiding bij het voorbereiden op de Nio-toets richt zich op de volgende punten:

 • Opsporen van hiaten in de kennis
 • Korte opfriscursus basisvaardigheden
 • Gewenning aan de meerkeuzevraag-systematiek
 • Gewenning aan tijdsdruk
 • Voorkomen van stress of faalangst
 • Wat wordt er gevraagd?

Begeleiding IEP toets en informatie

De maand april staat voor alle achtste groepers in het teken van de eindtoets

. De laatste stap voordat het definitieve advies van niveau en type middelbaar onderwijs wordt afgegeven door de basisschool. Gaat je kind binnenkort de IEP-eindtoets maken? Dit is een alternatief voor de Cito-toets die door steeds meer scholen wordt afgenomen.Met het verplicht maken van de afname van een eindtoets, werd het voor de school ook mogelijk om zelf te kiezen welke eindtoets er afgenomen gaat worden de Cito eindtoets of de IEP-eindtoets.

Waar zit precies het verschil? En hoe kan je als ouder je kind helpen voorbereiden voor de IEP-toets? We zetten alles wat je moet weten over de IEP-eindtoets op een rijtje.

Wat is de IEP-toets?

De IEP-toets is een eindtoets die kinderen in heel Nederland kunnen maken. Niet alle scholen maken gebruik van deze toets. Er kan ook gekozen worden voor de Cito in combinatie met de Nio of Drempeltest/toets. Scholen kunnen dus zelf bepalen welke toets afname het beste past bij de visie van de school.

IEP staat voor ‘ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs’ en is goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). En is ontwikkeld door Bureau ICE.

Wat meet de IEP-toets?

De IEP-toets meet vooral de reken-, taal en leesvaardigheid van de leerlingen. Aan de hand van het resultaat worden er 3 vragen beantwoord:

1 Waar staat de leerling nu?

2 Waar is hij of zij naar op weg?

3 Hoe kan leerkracht de leerling helpen om zich zo goed mogelijk te blijven ontwikkelen?’

Bij andere toetsen zoals de Cito worden kinderen met elkaar vergeleken. Dat gebeurt bij deze toets niet. Hier worden de prestaties van je kind onafhankelijk gemeten.

Verschillen tussen toetsen

Andere toetsen richten zich vooral op schoolvakken zoals taal, rekenen en begrijpend lezen.

De makers van de IEP-toets vinden dat er ook gekeken moet worden naar andere vaardigheden zoals het creatief denkvermogen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ook het oplossingsgericht denken telt bij de IEP toets mee. Hierbij wordt gekeken naar de manier waarop een leerling met de vragen aan het werk gaat en tot een oplossing komt.

Bij de uitslag van de IEP-toets wordt dan ook niet per se duidelijk hoe goed een leerling scoort, maar waar de intresses, vaardigheden en talenten van de leerling liggen. Dit zijn belangrijke pijlers bij het geven van een definitief school advies op middelbaar niveau.

Daarnaast heeft de IEP-toets instinkers afgeschaft. De vraag wordt niet moeilijker gesteld dan nodig is. Alle vragen worden op een simpele manier gesteld. Zodat alle leerlingen, of ze nu talig zijn ingesteld of niet, de vragen kunnen begrijpen.

Hoe wordt de toets afgenomen?

Er worden in groep 8 naast de eindtoets in april ook een aantal tussen-toetsen afgenomen.

De tussen-toetsen van IEP worden digitaal gemaakt. Deze toetsen zijn er vooral om de leerkracht te helpen een duidelijk beeld van de leerling te krijgen. Daarbij gaat het dus niet om het presteren, maar om het krijgen van inzicht. De leerkracht weet dan hoe hij of zij de leerling het beste kan ondersteunen en begeleiden om bepaalde vaardigheden op een hoger level te krijgen. Het fijne van deze tussentoets is dat deze altijd kan worden afgenomen. Er is geen vast afname moment.

De eindtoets heeft een ander doel dan de tussen-toets. Hierbij wordt wel naar prestaties gekeken.

De toets wordt op papier gemaakt, omdat leerlingen regelmatig aangeven de voorkeur te hebben voor toetsing op papier.. Het resultaat op deze toets geeft een schatting van het niveau voor de middelbare school.

Zo ziet de toets eruit

De IEP-eindtoets heeft, in tegenstelling tot andere toetsen, ook open vragen. De leerling krijgt de ruimte om zelf na te denken over een antwoord. Daardoor wordt duidelijk hoeveel inzicht de leerling heeft. Bij een meerkeuzevraag is dit niet het geval: er is hierbij alleen een goed of een fout antwoord.

De toets bestaat uit een boekje. De tekst van een vraag staat op de linker pagina en de mogelijke antwoorden staan ernaast. Daardoor hoeven leerlingen niet heen en weer te bladeren. Op die manier kan de leerling zich compleet concentreren op de vraag. voorbereiden op de IEP-toets

Net als bij de andere toetsen geldt dat je kind eigenlijk niet voor de eindtoets kan leren. Maar je kan als ouder wel helpen je kind zo goed mogelijk voor te bereiden. Leg bijvoorbeeld uit dat deze toets niet alleen maar om een hoge score draait, maar ook om inzicht.

Je kunt op de dag voor de toets het best je kind een beetje met rust laten. Laat hem of haar een uurtje langer buitenspelen of laat je kind nog even lezen voor het slapengaan. Het belangrijkste is dat je kind ontspannen de toets tegemoet gaat.

Voorbereiden op de IEP toets

Net als bij de andere toetsen geldt dat een leerling eigenlijk niet voor de eindtoets kan leren. Maar je kan wel helpen de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden. Bureau Beeldvisie legt bijvoorbeeld uit dat deze toets niet alleen maar om een hoge score draait, maar ook om inzicht. Het inzicht in de vraagstelling en het eigen maken van de opmaak van de toets zorgen ervoor dat de leerling zelfverzekerder het toets moment zal ingaan.