Leerplichtwet 1969

Leerplicht is de wettelijke verplichting kinderen onderwijs te laten volgen. Wanneer sprake is van de verplichting om dit aan een school te doen, wordt dit schoolplicht genoemd. Leerplicht en schoolplicht verschillen van land tot land, waarbij in sommige landen thuisonderwijs wel toegestaan is en in andere landen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden. In Nederland is het ook mogelijk om thuisonderwijs te geven mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden voor vrijstelling. ( zie onderandere artikel 5 onder a,b en c en artikel 8 ) En wet en regelgeving EVRM art. 6
Eind 2012 wordt een aanpassing in de LPW 1969 verwacht waarin het geven van thuisonderwijs waarschijnlijk onder toezicht wordt gesteld. Ook moeten ouders van thuisonderwezen kinderen dan aan gestelde opleidingsniveau’s voldoen. (onderandere op gebied van de Nederlandse taal)

Niet alleen ouders en kinderen moeten voldoen aan de leerplichtwet. Scholen zijn onderandere verplicht te voorzien in een ononderbroken ontwikkelingsvoortgang van het kind. (zie WPO  Wet Primair Onderwijs) 

Klik hier voor de gehele leerplichtwet 1969

Voor meer informatie over vrijstelling en het geven van thuisonderwijs bezoek de site van de NVvTO  (Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs)